Sanger Metal

ZBLOCZA I KOŁA LINOWE


INFORMACJA OSTRZEGAWCZA, UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI

 

UWAGA:
 • Podczas podnoszenia lub przemieszczenia ciężkich ładunków za pomocą zestawu zbloczy istnieją potencjalne zagrożenia.
 • Nieprawidłowe zaprojektowanie i użycie systemów zbloczy może doprowadzić do ześlizgnięcia lub zerwania się ładunku, co może spowodować poważny lub śmiertelny wypadek.
 • Nieprawidłowe zaprojektowanie systemów do podnoszenia lub stosowanie zestawów kół linowych z nie odpowiednich materiałów do zamierzonych celów może doprowadzić do przedwczesnego zużycia kół linowych, łożysk i lin, oraz do awarii, która  może spowodować poważny lub śmiertelny wypadek.
 • System zbloczy powinien być przygotowywany przez wykwalifikowaną osobę zgodnie z ANSI / ASME B. 30.
 • Pouczaj pracowników, żeby nie znajdowali się w pobliżu kół linowych i krętlików, a również punktów, w których lina dotyka części zbloczy i ładunku.
 • Nie obciążaj zbloczy siłami bocznymi.
 • Zgodnie z Przepisem OSHA 1926.550(g) o podnoszeniu personelu dźwigami i żurawiami i Dyrektywą OSHA CPL 2-1.36, tylko haki Crosby lub McKissick® z zapadkami PL, zabezpieczonymi śrubą, nakrętką i zawleczką (lub przetyczką z odchylonym końcem), lub z  zapadkami PL-N, zabezpieczonymi przetyczką z odchylonym końcem, lub haki Crosby z zapadkami S-4320, zabezpieczonymi zawleczką, lub śrubą, nakrętką i zawleczką, lub haki Crosby SHUR-LOCK® w zamkniętej pozycji mogą być użyte do podnoszenia personelu. Haki Crosby z zapadkami SS-4055 NIE mogą być użyte do podnoszenia personelu.
 • Pouczaj pracowników, żeby byli uważni i odpowiednio ubrani w obszarach podnoszenie i utrzymania ładunków za pomocą systemów  zbloczy.
 • Używaj do wymiany tylko oryginalnych części Crosby.
 • Przestrzegaj tej instrukcji do wyboru, użycia i konserwacji systemów  zbloczy.

 

Ważne:
Dla maksymalnego bezpieczeństwa i wydajności, systemy  zbloczy i kół linowych powinni być odpowiednio zaprojektowane, używane i konserwowane.
Musisz wiedzieć, jak używać komponenty zbloczy i kół linowych w systemie. Ta wiedza jest podana w tej instrukcji. Przeczytaj ją całą uważnie.
W niektórych częściach tej instrukcji są używane techniczne terminy i szczegółowe objaśnienia.

UWAGA: jeśli nie rozumiesz wszystkich terminów, wykresów i definicji - nie PRÓBÓJ PROJEKTOWAĆ ALBO UŻYWAĆ SYSTEMU ZBLOCZY LUB KÓŁ LINOWYCH!


Dla dalszej pomocy zadzwoń:
U.S.A. - Crosby Engineered Products Group, tel.800-777-1555.
KANADA - Crosby Canada,tel. (905) 451 -9261.
EUROPA - N.V. Crosby Europę, tel. 32-15-757125.
Lub SANGER METAL – Poland +48/91/4623025.
Zwracaj szczególną uwagę na informację o bezpieczeństwie, wydrukowaną pogrubioną czcionką.

PRZESTRZEGAJ INSTRUKCJI, ZAWSZE MIEJ JĄ POD RĘKĄ.

 

Ogólne uwagi i ostrzeżenia
Dane, podane w literaturze Crosby Group, dotyczą tylko nowego albo "jak nowego" produktu.
Dopuszczalne Obciążenie Robocze jest największą siłą lub ładunkiem, które produkt może wytrzymać w zwykłych warunkach otoczenia. Przy wyborze elementów systemu  zbloczy powinny być uwzględnione wstrząsy ładunku i nadzwyczajne warunki. Dopuszczalne Obciążenie Robocze jest bazowane na nośności wszystkich zbloczy w systemie. Jeśli nie wszystkie koła linowe są używane , równowaga powinna być zachowana a  Dopuszczalne Obciążenie Robocze proporcjonalnie zmniejszone, by zapobiec przeciążeniu kół linowych. Zmiany rozmieszczenia kół linowych w systemie mogą być wykonywane tylko według zaleceń wykwalifikowanej osoby i powinni być wykonywane zgodnie z doświadczeniem. Ogólnie: produkty, podane w literaturze Crosby Group są używane jako części systemu i stosowane do osiągnięcia zamierzonych celów. Dla tego zalecamy użycie tych produktów w celu osiągnięcia Dopuszczalnego Obciążenia Roboczego lub innych określonych ograniczeń.
Dopuszczalne Obciążenie Robocze lub Współczynnik Bezpieczeństwa każdego produktu Crosby zależy od zużycia, niewłaściwego używania, przeciążenia, korozji, deformacji, przeróbek i innych warunków użycia. Dla określenia, czy możliwe jest użycie produktu z podanym w katalogu DOR czy z ograniczonym DOR, czy z ograniczonym współczynnikiem bezpieczeństwa, czy wycofać go z użytku, powinni być prowadzone regularne badania.
Ogólnie produkty Crosby Group są przeznaczone dla rozciągania albo ciągnięcia. Trzeba unikać bocznego obciążenia, ponieważ to doprowadzi do powstania dodatkowej siły albo obciążenia, na działanie których produkt nie jest zaprojektowany.
Zawsze upewnij się, że ładunek jest zawieszony na haku. Nigdy nie zawieszaj ładunku na zapadkę.
Spawanie elementów zawieszenia ładunku albo produktów może być niebezpieczne. Dla właściwego spawania potrzebna jest wiedza o materiałach, obróbce cieplnej i procedurach spawania. Crosby Group może udzielić tych informacji.
Komponenty dźwigów, takie jak wysięgniki, bloki, obciążniki kulowe, krętliki i liny stalowe są z metalu i przewodzą elektryczność. Przestrzegaj normę OSHA o pracy żurawi i dźwigów w pobliżu linii energetycznych (29 CFR 1926.550 SUBPART N).

 

Definicje
STATYCZNE OBCIĄŻENIE - obciążenie, będące skutkiem stale zastosowanej siły albo ładunku.
DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE ROBOCZE - jest największą masą lub siłą, na którą jest obliczony produkt przy pracy w zwykłych warunkach, gdy siła jest przyłożona w jednej linii odnośnie centralnej linii produktu, chyba że jest zaznaczona inaczej.
Ten termin jest używany na przemian z następującymi terminami:

 • WLL
 • Szacowane Obciążenie
 • SWL
 • Bezpieczne obciążenie robocze
 • Wynikłe Bezpieczne obciążenie robocze

OBCIĄŻENIE ROBOCZE - maksymalna masa lub siła, na którą produkt jest obliczony w szczególnych warunkach.
OBCIĄŻENIE PRÓBNE- średnia siła, stosowana w próbie wytrzymałości; średnia siła, której produkt może zostać poddany do wystąpienia deformacji.
PRÓBA WYTRZYMAŁOŚCI - próba produktu, stosowana wyłącznie do ustalenia wad materiału albo wad produkcji.
OBCIĄŻENIE NISZCZĄCE - średnie obciążenie lub siła, której produkt nie wytrzyma lub będzie uszkodzony.
OBCIĄŻENIE UDAROWE - siła, która jest skutkiem szybkiego stosowania siły ( takie jak uderzenie i / albo szarpnięcie) lub szybki ruch statycznego ładunku. Obciążenie udarowe znacząco zwiększa obciążenie od statycznego ładunku.
WSPÓŁCZYNNIK BEZPIECZEŃSTWA - przemysłowy termin, który oznacza teoretyczny rezerwowy potencjał produktu; zwykle jest liczony przez dzielenie katalogowego Obciążenia Niszczącego przez Dopuszczalne Obciążenie Robocze. Dla bloków ogólnie jest  4 : 1.
ZBLOCZE - zestaw, składający się z koła/(kół) linowych, płyt bocznych i ogólnie z końcowego wyposażenia (haku, szakli i t.d.),  stosowany do podnoszenia, opuszczania lub ciągnięcia.
KOŁO LINOWE / ZESTAWY KÓŁ LINOWYCH - kupione od producenta wyrobów finalnych lub użytkownika, które będą wykorzystane w ich blokach lub systemach do podnoszenia.

 

Konserwacja wyposażenia
Wyposażenie, łącznie z hakami, obciążnikami kulowymi, szaklami, ogniwami i t.d., zużywa się i zniekształca  przy użyciu, rdzewieje, skutkiem czego powstają rysy, wyżłobienia, zużyte gwinty i łożyska, ostre narożniki, które mogą spowodować dodatkowe obciążenia i zmniejszyć nośność systemu.
Szlifowanie jest zalecaną procedurą, by przywrócić gładkie powierzchnie. Maksymalne dopuszczalne zmniejszenie oryginalnego wymiaru produktu, spowodowanego zużyciem lub naprawą, po przekroczeniu którego produkt powinien być wycofany z użytku:
1.  W jednym kierunku - nie więcej 10% oryginalnego wymiaru.
2.  W dwóch kierunkach - nie więcej 5% każdego wymiaru.
Szczegółowe instrukcji do określonych produktów podane w Informacjach ostrzegawczych i użytkowania dla tego produktu. Większe zmniejszenie oryginalnego wymiaru może wymagać zmniejszenia Dopuszczalnego Obciążenia Roboczego.
Pęknięcie albo deformacja wyposażenia jest wystarczającym powodem, by wycofać produkt z użytku.

 

Instrukcja wyboru
Nazwy niektórych zbloczy, podane w literaturze Crosby Group, mówią o możliwym ich stosowaniu i wybór jest rutynowy. Na przykład "Zblocze trałowe" używane w rybołówstwie, "Zblocze pomostowe" używane w przemyśle wiertniczym, "Zblocze ładunkowe" używane w transporcie wodnym, "Zblocze wieżowe" używane do podnoszenia personelu. Inne zblocza maja ogólną klasyfikację i mogą być używane w różnych celach. To dotyczy zbloczy otwieranych, regularnych drewnianych zbloczy, standardowych stalowych zbloczy i t.d., na przykład, zblocza otwierane pozwalają zakładać linę przez otwieranie zblocza zamiast przewlekania liny przez zblocze. Ta cecha wyklucza użycie osłony liny i pozwala stosować różne kąty wejścia i wyjścia liny do zmiany kierunku przemieszczenia ładunku. Te kąty określają obciążenie zbloczy i / albo montaż zbloczy (patrz rozdział "Obciążenie zbloczy"). Zblocza otwierane są przeznaczone dla nieczęstego i nieregularnego użycia z małymi prędkościami liny.
Zestaw kół linowych zblocza jest jednym z elementów systemu, używanego do podnoszenia, zmiany kierunku albo przemieszczenia ładunku. W systemie są inne elementy, łącznie ze źródłem napędu (podnośnik, wciągarka, ręka), konstrukcją nośną, dostępnym napędem i t.d. Wszystkie te elementy mogą mieć wpływ na wybór typu zbloczy lub kół linowych. Przy wyborze zbloczy lub kół linowych dla systemu w określonym celu, trzeba brać pod uwagę inne elementy, jak również cechy zbloczy i kół linowych, podane w literaturze Crosby Group.
Przy wyborze zbloczy lub kół linowych trzeba brać pod uwagę następującą informację:

 • Czy są przepisy, które mogą mieć wpływ na wybór zbloczy lub kół linowych, takie jak federalne albo stanowe OSHA, bezpieczeństwa wyciągów, bezpieczeństwa kopalni, morskie, ubezpieczenia, i t.d.?
 • Jaka jest waga ładunku, łącznie z dynamiką od uderzeń, która zwiększa tą wartość? To jest potrzebne do określenia minimalnego Dopuszczalnego Obciążenia Roboczego zbloczy lub obciążenia kół linowych.
 • Ile lin podtrzymujących w zbloczu jest wymagane?  Określa to podnoszony ładunek i możliwa siła ciągnięcia liny. I odwrotnie, można obliczyć siłę ciągnięcia liny, jeśli jest podana ilość lin podtrzymujących w zbloczu i waga ładunku. (Patrz rozdział "Jak odnaleźć ilość lin podtrzymujących").
 • Jaka jest średnica liny? Pomnóż dostępną siłę ciągnięcia liny przez wymagany współczynnik bezpieczeństwa dla lin stalowych, by określić minimalną katalogową siłę zrywającą; wybierz z katalogu linę stalową o odpowiedniej nominalnej wytrzymałości drutów i średnicy. Trzeba też uwzględnić współczynniki zmęczenia, które mają wpływ na  żywotność liny stalowej. (Patrz rozdział „Wymiar kół linowych i wytrzymałość lin stalowych).
 • Jaka jest prędkość liny? To określa typ łożysk kół linowych. Są kilka typów łożysk kół linowych. odpowiednich dla różnych zastosowań:

Otwór osadzeniowy, surowy - dla lin z bardzo małą prędkością i bardzo rzadko używanych (duże tarcie w osadzeniu).
Tuleje z brązu samosmarujące - dla lin z małą prędkością i nie często używanych (umiarkowane tarcie w łożyskach).
Tuleje z brązu ze smarowaniem pod ciśnieniem - dla lin z małą prędkością i częściej używanych z większym obciążeniem (umiarkowane tarcie w łożyskach).
Łożyska toczne - dla lin z wysoką prędkością i często używanych z większym obciążeniem (minimalne tarcie w łożyskach).

 • Jaki typ podnoszenia jest wymagany? Wybór może zależeć od tego, czy blok będzie nieruchomy czy ruchomy. Wybór zależy również od zastosowanych haków z zabezpieczeniem lub bez zabezpieczenia, oraz użycia szakli, co stanowi najpewniejsze zabezpieczenia podnoszonego ładunku. Również trzeba zdecydować, czy wyposażenie będzie nieruchome, z krętlikiem lub z krętlikiem z blokadą. Jeżeli będzie stosowane wyposażenie z krętlikiem, może być konieczny wybór łożyska oporowego. Dla nieruchomego osprzętu oraz słabo obciążonego nie stosuje się  łożyska. Tuleje z brązu stosuje się dla osprzętu o rzadkim, nieznacznym obciążeniom skrętnym . Łożyska toczne stosuje się w osprzęcie który podlega częstym i znacznym obciążeniom skrętnym.  
 • Jak będzie przewlekana lina w zbloczu i czy jest wymagane mocowanie martwego końca do dolnego ucha zblocza? (Patrz rozdział „Zakładanie lin do zblocza”).
 • Jeżeli zblocze ma być ruchome, jaka waga jest wymagana, by obciążyć linię? (Patrz rozdział "Jak określić wagę obciążnika ").
 • Jak będą zblocza albo koła linowe konserwowane? Czy warunki eksploatacji wymagają szczególnej konserwacji? (Patrz rozdziały "Konserwacja zbloczy i kół linowych" i "Konserwacja wyposażenia").
 • Dodatkowa informacja o projektowaniu i konserwacji (eksploatacji) zbloczy jest podana w aktualnej edycji „Instrukcji dla Użytkowników lin stalowych”.

Konserwacja zbloczy i kół linowych
Zblocza i koła linowe muszą być regularnie badane, smarowane oraz podlegać pod ogólny przegląd dla zachowania maksymalnej wydajności i użyteczności. Ich właściwe użycie i konserwacja jest równie ważna jak inne mechaniczne wyposażenie. Częstość badania i smarowania zależy od częstości i długości użytkowania, warunków środowiskowych i przestrzegania zasad BHP.
Kontrola: jako minimum, powinny być wzięte pod uwagę informacje :

 • Zużycie sworzni albo osi, wyżłobienia liny, bocznych płyt, tulei lub łożysk i wyposażenia (Patrz rozdział „Konserwacja wyposażenia”). Nadmierne zużycie może być przyczyną wymiany części lub wycofania zbloczy albo kół linowych z użytku.
 • Deformacja bocznych płyt, sworzni albo osi, punktów łączenia wyposażenia, czopów zawieszenia obrotowego i. t.d. Deformacja może spowodować nie prawidłową pracę i może być przyczyną wycofania zbloczy albo kół linowych z użytku.
 • Niewspółosiowość lub wibrację kół linowych.
 • Wszystkie zabezpieczenia jak zawleczki, nakrętki, podkładki, zapinki, i.t.p. powinny być oryginalne, używane jednorazowo.
 • Sprawdzić brakujące albo luźne pierścienie sprężynowe zabezpieczające, którymi są utrzymywane sworznie.
 • Sprawdzić położenie nakrętek sworzni kół linowych. Szpilki dla stożkowych łożysk wałeczkowych powinny zostać zaciśnięte, by usunąć luz osiowy przy obracaniu koła linowego. Szpilki dla tulei z brązu i prostych łożysk wałeczkowych w kołach linowych powinny mieć odpowiednio wyregulowany bieżący luz osiowy = 0,8 mm.
 • Hak albo szakla obrotowa posiada luz fabryczny na 0.8 - 1,6 mm. Zwiększony luz może być skutkiem zużycia. Luz powyżej 4,5 mm wymaga rozbiórki i dalszego badania.
 • Deformacja albo korozja haka i gwintów nakrętek.
 • Strata materiału, spowodowana korozją albo zużyciem na zewnętrznym obszarze zespawanego haka i nakrętki może wskazywać na korozję gwintu albo uszkodzenie. W tym przypadku trzeba wycofać wyrób z użytku albo wykonać próbę obciążeniową.
 • Stan powierzchni i deformacja haka. (Patrz rozdział "Konserwacja wyposażenia” i ANSI B30.10.)
 • Korozja lub pęknięcie spawów bocznych płyt.
 • Deformację zapadki haka, mocowanie i działanie.
 • Wycofaj z użytku pęknięte tuleje. Pęknięte tuleje  wystające poza piastę koła linowego świadczą o przeciążeniu.

Smarowanie: Częstość badania i smarowania zależy od częstości i czasu użycia produktu, oraz od środowiskowych warunków. Zakładając normalne użycie produktu i użycie litowego smaru średniej konsystencji zaleca się następującą częstość smarowania.
Łożyska kół linowych
Stożkowe łożyska wałeczkowe - co 40 godzin ciągłejpracy albo co 30 dni nieregularnej pracy.
Łożyska wałeczkowe - co 24 godziny ciągłejpracy albo co 14 dni nieregularnej pracy.
Tuleje z brązu (nie samosmarujące) - co 8 godzin ciągłejpracy albo co 14 dni nieregularnej pracy.
Tuleje z brązu samosmarujące - dla linii z małą prędkością i nie często używanych (umiarkowane tarcie w łożyskach). Częstość badania zależy od stanu łożyska.
Łożyska haków
Przeciwcierne - co 14 dni dla częstego obracania, co 45 dni dla nie częstego obracania.
Tuleje oporowe z brązu lub bez łożysk - co 16 godzin dla częstego obracania, co 21 dni dla nie częstego obracania.
Konserwacja zbloczy również zależy od właściwego wyboru zbloczy (patrz rozdział "Obciążenie zbloczy"), właściwego przewlekania liny (patrz rozdział " Zakładanie lin do zbloczy"), dynamiki ładunków, bocznego obciążenia i innych niekorzystnych warunków.

 

Informacja o stosowaniu łożysk kół linowych.
Kola linowe w systemie obracają się z różną prędkością i mają różne obciążenie. Przy podnoszeniu i opuszczeniu ładunku obciążenia linii nie są jednakowe w całym systemie. Ustalenie obciążeń w linach prowadzących dla wyboru tulei lub łożysk jest podane w rozdziale „Jak odnaleźć ilość lin podtrzymujących".


ŁOŻYSKA Z BRĄZU
Łożyska z brązu są używane głównie dla kół linowych z małą prędkością lin, umiarkowanym obciążeniem i umiarkowanym użyciem. Zdolność do pracy łożysk jest związana z ciśnieniem w łożysku i prędkości na powierzchni łożyska przez powiązanie znane jako prawdziwy PV (Maksymalny Współczynnik Ciśnienie - Prędkość). Właściwości materiału tulei z brązu, podane jako norma w katalogu Crosby:
(BP) Maksymalne ciśnienie w łożysku: 31026 kN/m2 (316,4 kG/mm2)
(BV) Maksymalna prędkość w łożysku: 6,1 m/s
(PV) Maksymalny Współczynnik Ciśnienie - Prędkość:   0,19
Te wartości są podane jako właściwości używanych materiałów. W podanych właściwościach maksymalny współczynnik PV nie równą się (maksymalny BP x maksymalny BV).

Wzór do obliczenia ciśnienia w łożysku:
BP = (Obciążenie linii x Współczynnik kąta) / (Średnica walu x Szerokość piasty)
(Współczynnik kąta podany w tabeli w rozdziale „Obciążenie zbloczy”).

Wzór do obliczenia prędkości liny:
Prędkości liny = BV x (Średnica rowku + Średnica liny) / Średnica wału

Obliczenia mogą zostać zrobione, by określić maksymalną dopuszczalną prędkość liny dla danego całkowitego obciążenia koła linowego. Jeżeli wymagana prędkość liny jest większa niż maksymalna dopuszczalna prędkość, według obliczeń, trzeba zwiększyć średnicę wału i / albo szerokość piasty i obliczyć ponownie. Ten proces trzeba powtarzać, aż maksymalna dopuszczalna prędkość liny będzie równa lub wyższa od prędkości wymaganej .

 

Przykład
Obliczenia maksymalnej dopuszczalnej prędkości liny dla koła linowego o nominalnej zewnętrznej średnicy 356 mm (Nr katalogowy 917191) z siła ciągnięcia liny 2091 kG i kątem między linami 80°.

BP = (2091 kG x 1.53) / (38,1 mm x 41,3 mm) = 2,03 kG/mm2

Dopuszczalna prędkość w łożysku:  BV = 0,19 / 2,03 = 0,094 m/s.
Dopuszczalna Prędkość liny = 0,094 x (298 + 19) / 38,1 = 0,782 m/s.
Jeśli wymagana prędkość liny wynosi 1 m/s, potrzebne następne obliczenie. Dla koła linowego o nominalnej zewnętrznej średnicy 356 mm (Nr katalogowy 4104828), przy tym samym obciążeniu:

BP = (2091 kG x 1.53) / (70,0 mm x 58,5 mm) = 0,78 kG/mm2

Dopuszczalna prędkość w łożysku:  BV = 0,19 / 0,78 = 0.244 m/s.
Dopuszczalna Prędkość liny = 0,244 x (298 + 19) / 70,0 = 1,10 m/s.

 

STANDARDOWY (GŁADKI) OTWÓR NIE ŁOŻYSKOWANY
Dla lin z bardzo małą prędkością, bardzo rzadko używanych z małym obciążeniem.

ŁOŻYSKA WALECZKOWE
Dla lin z wysoką prędkością i często używanych z większym obciążeniem.
Dla właściwego wyboru łożysk korzystaj z informacji, podanej w katalogach producenta.

Obciążenie zbloczy .

OBCIĄŻENIE CAŁKOWITE

 Dopuszczalne Obciążenie Robocze (DOR) zbloczy Crosby Group wskazuje na maksymalne obciążenie zblocza i przyłączonego do niego wyposażenia.
Ta całkowita wartość obciążenia może różnić się od wagi podnoszonego ładunku albo siły ciągnięcia w systemie przy podnoszeniu lub ciągnięciu. Dla tego trzeba określić obciążenie każdego zblocza w systemie, by wybrać zblocze o odpowiedniej wydajności.

KĄT

  Zblocze jednokrążkowe, używane do zmiany kierunku liny może mieć obciążenie zupełnie inne niż waga podnoszonego ładunku albo siła ciągnięcia. Obciążenie zmienia się w zależności od kąta między linami podtrzymującymi.

SILA WCIĄGANIA

 W tabeli jest podany współczynnik kąta, który trzeba pomnożyć przez silę wciągania, by otrzymać całkowite obciążenie zblocza:
OBCIĄŻENIE CAŁKOWITE = SILA WCIĄGANIA x WSPÓŁCZYNNIK KĄTA


 

Współczynnik kąta

Kąt

Współczynnik

Kąt

Współczynnik

0°

2.00

100°

1.29

10°

1.99

110°

1.15

20°

1.97

120°

1.00

30°

1.93

130°

0.84

40°

1.87

135°

0.76

45°

1.84

140°

0.68

50°

1.81

150°

0.52

60°

1.73

160°

0.35

70°

1.64

170°

0.17

80°

1.53

180°

0.00

90°

1.41

—

—

 

Przykład A
(Obliczenie obciążenia całkowitego dla jednoliniowego systemu).
Kobylica na ciężarówce podnosi ładunek 450 kg.

450 kg


W jednoliniowym systemie nie ma przełożenia mechanicznego, to znaczy że siła wciągania jest równa masie podnoszonego ładunku = 450 kG.
Obciążenie całkowite zblocza A:
A = 450 kG x 1.81 = 814,5 kG
(1,81 = współczynnik kąta 500)

Obciążenie całkowite zblocza B:
A = 450 kG x 0,76 = 342 kG
(0,76 = współczynnik kąta 1350).

 

Przykład B
(Obliczenie obciążenia całkowitego dla systemu z przełożeniem mechanicznym).
System ze zbloczem ruchomym podnosi ładunek1000 kg. Przełożenie mechaniczne zblocza ruchomego C jest 2, dla tego że są dwie liny podtrzymujące w bloku.
(Zauważ, że ten przykład jest uproszczony dla obliczenia wynikłego obciążenia zbloczy. Siła wciągania liny będzie większa od podanej ze względu na straty sprawności.)
( Obliczenie siły wciągania w pojedynczych linach ze zbloczami z łożyskami o różnej sprawności jest podane w rozdziale "Jak odnaleźć ilość lin podtrzymujących").

Obliczenie siły wciągania:
Siła wciągania = 1000 kg / 2 = 500 kg.

1000 kg


Obliczenie całkowitego obciążenia ruchomego zblocza C:
C = (Siła wciągania x współczynnik kąta 0o) = 500 kg x 2 = 1000 kg.

Obliczenie całkowitego obciążenia nieruchomego zblocza D:
D = (Siła wciągania x współczynnik kąta 40o) + obciążenie martwego końca =
= 500 kg x 1,87 + 500 = 1435 kg.

Obliczenie całkowitego obciążenia zblocza E:
E = (Siła wciągania x współczynnik kąta 130o) = 500 kg x 0,84 = 420 kg.

Obliczenie całkowitego obciążenia zblocza F:
F = (Siła wciągania x współczynnik kąta 90o) = 500 kg x 1,41 = 705 kg.

Zakładanie lin do zbloczy
Jest wiele metod zakładania lin do zbloczy. Metoda, podana poniżej jest zwana zakładaniem z "Kątem prostym". W instrukcjach olinowania również podane inne metody zakładania.


ZAKŁADANIE Z KĄTEM PROSTYM
Przy zakładaniu liny do dwóch zbloczy,  z których jedno ma więcej niż dwa koła linowe, lina ciągnięta powinna prowadzić od jednego ze środkowych kół linowych górnego zblocza, by zapobiec jego przechylenia i uniknąć uszkodzenia liny. Dwa zblocza powinny zostać umieszczone tak, żeby koła linowe w górnym zbloczu były pod kątem prostym do dolnego, jak pokazano na rysunku niżej. Zacznij zakładanie z dolnego ucha zblocza albo martwego końca liny. Zblocze z szaklą ustaw jako górne, a  zblocze z hakiem jako dolne, tak jak jest pokazano poniżej.
Koła linowe w komplecie zbloczy obracają się z różną prędkością. Najbliższe do liny ciągniętej koła obracają się z większą prędkością i zużywają się szybciej.
Wszystkie koła linowe powinny być dokładnie smarowane, by zmniejszyć tarcie i zużycie.

 

Schemat zakładania

 

OSTRZEŻENIE
• Uważaj, kiedy zblocze stoi w pionowej pozycji,
istnieje zagrożenie przewrócenia. Ewentualną przyczyną
przewrócenia może być niestabilny obszar roboczy, ruch
masztu lub proces zakładania.
• Jeżeli obszar roboczy jest niestabilny, połóż zblocze
na bok,

 

Wymiary kół linowych i wytrzymałość lin stalowych
Współczynnik wytrzymałości
Zginanie liny zmniejsza jej wytrzymałość. Zależność wytrzymałości lin stalowych od promienia zgięcia przy wyborze kół linowych, jest podane w tabeli poniżej.

 

 

Współczynnik

A

Współczynnik wytrzymałości

w porównaniu

z wytrzymałością katalogową w %

40

95

30

93

 20

91

15

89

10

86

8

83

6

79

4

75

2

65

1

50

 

Współczynnik A = Średnica koła linowego / Średnica liny

Przykład.
Obliczyć współczynnik wytrzymałości liny stalowej o średnicy 22 mm przy użyciu koła linowego o średnicy 440 mm:

Współczynnik A = 440 mm / 22 mm = 20

Zgodnie z tabelą powyżej gdy współczynnik A = 20, współczynnik wytrzymałości w porównaniu z wytrzymałością katalogową = 91%.

Trwałość zmęczeniowa
Wielokrotne zginanie i prostowanie liny powoduje cykliczne zmiany naprężeń, zwane „zmęczeniem”. Trwałość zmęczeniowa liny stalowej zależy od promienia zgięcia. Porównanie wpływu średnicy koła linowego na trwałość zmęczeniową liny stalowej jest podana w tabeli poniżej.

 

Współczynnik

B

Trwałość względna
przeginania liny

30

10.0

25

6.6

20

3.8

18

2.9

16

2.1

14

1.5

12

1.1

 

Współczynnik B = Średnica koła linowego / Średnica liny

Trwałość względna przeginania liny dla koła linowego 1 = Trwałość względna przeginania liny / Trwałość względna przeginania liny dla koła linowego 2


Przykład.
Obliczyć zwiększenie trwałości zmęczeniowej liny stalowej o średnicy 20 mm, założonej do koła linowego o średnicy 600 mm w porównaniu z kołem linowym o średnicy 320 mm:

Współczynnik B600 = 600 mm / 20 mm = 30

Współczynnik B320 = 320 mm / 20 mm = 16

Zgodnie z tabelą powyżej gdy współczynnik B600 = 30, trwałość względna przeginania liny = 10, a gdy współczynnik B320 = 16, trwałość względna przeginania liny = 2,1.

 Trwałość względna przeginania liny = 10 / 2,1 = 4,7
Dlatego oczekiwane zwiększenie trwałości zmęczeniowej liny stalowej o średnicy 20 mm, założonej do koła linowego o średnicy 600 mm w porównaniu z użyciem koła linowego o średnicy 320 mm wyniesie 4,7 razy.

Jak ustalić wagę obciążnika

Aby ustalić wagę zblocza albo obciążnika kulowego, która jest wymagana do swobodnego spadania zblocza, jest potrzebna następująca informacją: średnica liny stalowej, ilość lin podtrzymujących, typ łożyska koła linowego, długość wysięgnika żurawia i tarcie bębna (jeśli nie jest znane, można przyjąć = 25 kG).

 

Średnica liny
(mm)

Współczynnik A
Waga liny stalowej

kg /m, 6 x 19 IWRC

10

0,39

11

0,52

13

0,68

14

0,88

16

1,07

19

1,55

22

2,11

25

2,75

28

3,48

32

4,30

 

Ilość lin

podtrzymujących

Współczynnik B
Współczynnik obciążenia

Koła linowe z

łożyskami waleczkowymi

Koła linowe z

łożyskami z brązu

1

1,03

1,05

2

2,07

2,15

3

3,15

3,28

4

4,25

4,48

5

5,38

5,72

6

6,54

7,03

7

7,73

8,39

8

8,94

9,80

9

10,20

11,30

10

11,50

12,80

 

 

Wzór do obliczeń:

Wymagana waga zblocza = [(Długośc wysięgnika x Współczynnik A) + tarcie bębna] x Współczynnik B

Przykład.
Obliczyć wymaganą wagę zblocza lub obciążnika przy użyciu 5 linii podtrzymujących z liny stalowej o średnicy 22 mm, długości wysięgnika 15 m i kół linowych z łożyskami z brązu:

Wymagana waga zblocza = [(15 m x 2,11) + 25] x 5,38 = 305 kg

 

Jak odnaleźć ilość lin podtrzymujących
Koła linowe w systemie obracają się z różną prędkością i mają różne obciążenie. Pod czas podnoszenia i opuszczania obciążenie lin również jest różne. Do odnalezienia ilości lin podtrzymujących albo siły ciągnięcia liny do podnoszenia danego ładunku, można użyć schematu zakładania w rozdziale „Zakładanie lin do zbloczy”. Tylko numerowane liny będą użyte w obliczeniu. Poniżej jest podana tabela ze współczynnikami i z przykładami obliczeń. Współczynniki mogą być wykorzystane dla zbloczy, pokazanych w rozdziale „Zakładanie lin do zbloczy”, jak również dla niezależnych systemów z kołami linowymi z założoną liną.

 

Współczynnik A.
Koła linowe z
łożyskami z brązu

Współczynnik B.
Koła linowe z łożyskami tocznymi

Ilość lin podtrzymujących

0,96

0,98

1

1,87

1,94

2

2,75

2,88

3

3,59

3,81

4

4,39

4,71

5

5,16

5,60

6

5,90

6,47

7

6,60

7,32

8

7,27

8,16

9

7,91

8,98

10

8,52

9,79

11

9,11

10,60

12

9,68

11,40

13

10,20

12,10

14

10,70

12,90

15

11,20

13,60

16

11,70

14,30

17

12,20

15,00

18

12,60

15,70

19

13,00

16,40

20

 

Współczynnik A lub B  = Waga podnoszonego ładunku / Siła ciągnięcia liny

Ilość lin podtrzymujących w zależności od współczynnika A lub B jest podana w tabeli powyżej.

 

Przykłady.

Obliczyć ilość lin podtrzymujących dla kół linowych z łożyskami z brązu, jeśli waga podnoszonego ładunku = 72 t, siła ciągnięcia liny = 8t:
Współczynnik A  = 72 t / 8 t = 9
Z tabeli powyżej wybieramy najbliższy większy od obliczonego współczynnik A = 9,11, dla którego ilość lin podtrzymujących do podnoszenia danego ładunku = 12.

Obliczyć siłę ciągnięcia liny dla kół linowych z łożyskami tocznymi, jeśli ilość lin podtrzymujących = 8, waga podnoszonego ładunku = 68 t:
Według tabeli powyżej współczynnik  B  = 7,32.
Siła ciągnięcia liny = 68t / 7,32 = 9,29 t

Obliczyć wagę podnoszonego ładunku dla kół linowych z łożyskami tocznymi, jeśli ilość lin podtrzymujących = 5, siła ciągnięcia liny = 10 t:
Według tabeli powyżej współczynnik  B  = 4,71.
Waga podnoszonego ładunku = 10 t x 4,71 = 47,1 t.

 

Naprawy
Dla naprawy bloków skontaktuj się z CROSBY w celu wysłania autoryzowanych materiałów.

U.S.A.
The Crosby Group, Inc.
P.O. Box3128
Tulsa, OK 74101-3128
(918)834-4611
FAX (918) 832-0940
www.thecrosbygroup.com
crosbygroup @ thecrosbygroup.com

CANADA
Crosby Canada
145 Heart Lakę Road
Brampton, Ontario, Canada L6W 3K3
(905)451-9261
FAX (877)260-5106
www.thecrosbygroup.com
sales@crosby.ca

EUROPA
N.V. Crosby Europę
Industriepark Zonę B nr 26,
B-2220 Heist-opden-Berg
Belgium
32-15-75-71-25
FAX 32-15-75-37-64
www.thecrosbygroup.com
sales @ crosbyeu .com

Jak odnaleźć najbliższego dystrybutora CROSBY

Dla zlokalizowania najbliższego dystrybutora CROSBY zadzwoń:

U.S.A. - Crosby Customer Service Department, tel. (800)772-1500
CANADA - Crosby Canada, tel. (905) 451-9261
EUROPA - N.V. Crosby Europę, tel. 32 15 757125 Lub
SANGER METAL – POLAND +48/91/4623025

 

 

Drukuj
Projekt i realizacja, hosting: Stopklatka.pl
www.sangermetal.com