Sanger Metal
Strona Główna > Produkty > Instrukcje. Ostrzeżenia. Zastosowania > ZAWIESIA ŁAŃCUCHOWE CROSBY ELIMINATOR™

ZAWIESIA ŁAŃCUCHOWE CROSBY ELIMINATOR™


Ostrzeżenia i informacja o wyborze, korzystaniu i konserwacji
OSTRZEŻENIEA
 • Podnoś ładunek zgodnie z odpowiednimi instrukcjami.
 • Zerwanie się ładunku może spowodować poważny wypadek.
 • Kontroluj zawiesia przed każdym użyciem.
 • Nie przekraczaj dopuszczalnych obciążeń i kątów między cięgnami zawiesi.
 • Nośność zawiesi może być obniżona w zależności od kąta między cięgnami zawiesi i typy zawieszenia.
 • Przestrzegaj instrukcji użytkowania zawiesi.


WAŻNA INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE.
PRZECZYTAJ I PRZESTRZEGAJ
Te ostrzeżenia i instrukcje dotyczą zawiesi łańcuchowych i ich elementów Crosby ze stopu klasy 8 (80) i 10 (100).

 • Tylko łańcuchy ze stopu klasy 80 (Spektrum Crosby 8®), lub klasy 100 (Spektrum Crosby 10) mogą być stosowane do podnoszenia.
 • Dopuszczalne Obciążenie Robocze (DOR) jest maksymalnym ładunkiem, który może być podniesiony pionowo na nowym łańcuchu lub łańcuchu w stanie "jak nowy".
 • Dopuszczalne Obciążenie Robocze (DOR) jest maksymalnym ładunkiem, podnoszonym na zawiesiu z minimalnym kątem cięgien do poziomu. Minimalny kąt zawiesia i Dopuszczalne Obciążenie Robocze są podawane na zawiesiu.
 • Ograniczenie Dopuszczalnego Obciążenia Roboczego lub Współczynnik bezpieczeństwa dotyczy zużycia, niewłaściwego używania, przeciążenia, korozji, deformacji, możliwych zmian, działania ostrych narożników i innych czynników.
 • Wstrząsy ładunku i nadzwyczajne warunki powinni być wzięte pod uwagę przy wyborze zawiesi łańcuchowych ze stopu.
 • Dodatkowa informacja podana w Przepisach OSHA dla Zawiesi 1910.184, ANSI / ASME B30.9-"ZAWIESIA", ANSI / ASME B30.10-"HAKI" i ANSI / ASME B30.26 " ELEMENTY ZAWIESI".

Według ASME B30.9 każde nowe zawiesie i mocowanie przed pierwszym użyciem powinno być kontrolowane przez wyznaczoną osobę, również użytkownik lub inna wyznaczona osoba powinna wykonywać kontrolę zawiesia każdego dnia używania. W dodatku okresowe badanie powinni być wykonywane przez wyznaczoną osobę przynajmniej raz w roku z udokumentowaniem ostatniego badania. Dalsza informacja o kontrolach podana w rozdziale "Kontrola Łańcuchów" tego dokumentu lub w ASME B30.9-1.9.


PRZYCZYNY WYCOFANIA Z UŻYTKU
Zawiesie powinno być wycofane z użytku, jeżeli na łańcuchu lub elementach będą widoczne:

 • Zużycie, rysy, pęknięcia, złamania, wyżłobienia, rozciągnięcia, skręcenia, odpryski po spawaniu, zmiany koloru od nadmiernej temperatury i zmiana rozwarcia gardzieli haków.
 • Ogniwa łańcuchu i elementy nie obracają się swobodnie na przyległych elementach.
 • Zapadki na hakach (jeżeli są) nie otwierają się swobodnie, nie działają właściwie lub są skręcone.
 • Nadmierna korozja ogólna i punktowa.
 • Brakująca albo nieczytelna identyfikacja zawiesia (tabliczki).
 • Prowizoryczne łączniki, haki, lub ogniwa, zrobione ze śrub, prętów, etc.
 • Mechaniczne połączenia ogniw łańcucha.
 • Inne uszkodzenia, które mogą spowodować ograniczenie wytrzymałości łańcucha.


PRAKTYKA UŻYTKOWANIA

 • Masa ładunku musi zostać rozpoznana, obliczona, oszacowana lub zmierzona. Zawieszenie ładunku na zawiesiach zależy od położenia centrum ciężkości.
 • Wybór zawiesia zależy od typu ładunku, zawieszenia i otoczenia.
 • Nie może być przekroczona nośność zawiesi. DOR zawiesi w zależności od kąta między cięgnami jest podana w tabeli 4 dla klasy 100 (SPECTRUM 10 ®) i w tabeli 5 dla klasy 80 (SPECTRUM 8 ®)
 • Nigdy nie używaj zawiesi z kątem mniejszym 300 do poziomu.
 • Przy zawieszeniu w koszyk ładunek powinien być zbalansowany, by zapobiec wyślizgnięciu.
 • Zawiesia powinni być stosowane w taki sposób, żeby zapewnić kontrole ładunku.
 • Nigdy nie obciążaj haku siłą boczną lub tylną, nie obciążaj końca haku.
 • Upewnij się, że ładunek jest zawieszony na haku. Nigdy nie zawieszaj ładunku na zapadkę.
 • Przestrzegaj instrukcji Crosby do haków i zapadek.
 • Do dwucięgnowych zawiesi z kątem między cięgnami większym 900 używaj ogniw lub szakli ze sworzniem, nakrętką i zawleczką do łączenia cięgien do zawiesi. Ogniwo pośrednie może być użyte dla wycentrowania jednego cięgna. To samo przy użyciu trzy- lub więcej cięgnowych zawiesi.
  Rysunek 1

   

 • Przy użyciu zawiesi łańcuchowych do zawieszenia na zaciąg DOR powinno być zmniejszone o 20%. Crosby zaleca, żeby kąt w zaciągu był większy 1200 (rysunek 1). Skontaktuj się z producentem zawiesi, jeśli zamierzasz używać go w zaciągu z kątem mniejszym 1200. Przy użyciu haków skracających Crosby A-1338 Cradle Grab z kątem w zaciągu większym 1200 DOR zawiesia może nie być zmniejszone.
 • W skrócie: zmniejszenie DOR o 20% jest wymagane, za wyjątkiem gdy używany jest hak skracający Crosby A-1338 Cradle Grab, gniazdo skracające S-1311 lub gniazdo skracające Crosby ELIMINATOR™, kiedy nie ma potrzeby w zmniejszeniu DOR.
 • Zawiesia zawsze powinni być chronione od uszkodzenia przez ostre narożniki.
 • Zawiesia nie powinny być ciągnięte po podłodze lub po ściernej powierzchni.
 • Ogniwa zawiesia łańcuchowego nie mogą być skręcone lub zapętlone.
 • Zawiesia nie powinny być wyciągane spod ładunku, jeżeli ładunek leży na zawiesiu.
 • Zawiesia, które wyglądają uszkodzonymi nie powinny być używane, chyba że będą zbadane i przyjęte przez wyznaczoną osobę.
 • Personel nie powinien znajdować się w pobliżu zawiesi, ładunku i haków.
 • Personel nie powinien znajdować się pod podnoszonym ładunkiem.
 • Personel nie może być podnoszony zawiesiami.
 • Trzeba unikać wstrząsów ładunku.
 • Trzeba unikać skręcenia lub zapętlenia cięgien.
 • Podczas podnoszenia z ładunkiem lub bez, personel powinien uważać na przeszkody.
 • Przy użyciu zawieszenia w koszyk cięgna zawiesia powinny obejmować lub podpierać ładunek z boków, powyżej centrum ciężkości, żeby ładunek pozostawał pod kontrolą.
 • Zawiesie powinno mieć wystarczającą długość, żeby szacowana nośność zawiesia była odpowiednia do kąta między cięgnami (tabela 4 dla łańcuchów klasy 100 i tabela 5 dla klasy 80).

Ogólna uwaga do zastosowania
Przy użyciu zawiesi łańcuchowych pewne czynniki (na przykład skręcanie się łańcucha, zniekształcenie, skracanie przez skręcanie, zużycie, korozja, szybkie podnoszenie ładunku lub szarpnięcia, przeciążenie, ostre narożniki. nie symetryczne zawieszenie ładunku) mogą zmniejszyć nośność łańcucha i elementów.

Oddziaływanie środowiska

 • Nadmierne wysokie albo niskie temperatury lub działanie chemicznie aktywnych czynników, takich jak kwasy lub żrące płyny albo opary, mogą zmniejszyć nośność łańcucha i komponentów.
 • Ekstremalna temperatura zmniejsza nośność zawiesi łańcuchowych ze stopów stali.
 • Normalna temperatura otoczenie przy użyciu zawiesi łańcuchowych jest od -40°F do +400°F (od -40°C do +204°C).
 • Zależność nośności zawiesi łańcuchowych od temperatury po nagrzaniu i po ostygnięciu podane w tabeli 1 dla łańcuchów klasy 80 i w tabeli 2 dla klasy 100.
 • Chemicznie aktywne środowiska mogą powodować zmniejszenie nośności łańcucha. Skutkiem mogą być zarówno widoczna strata materiału jak i niewykrywalna materialna degradacja, powodująca znaczące zmniejszenie nośności.

Specjalna Zewnętrzna Warstwa / Galwanizacja / Ocynkowanie
Łańcuch nie powinien być poddawany ocynkowaniu lub jakiejkolwiek galwanizacji. Jeżeli jest podejrzenie, że łańcuch został wystawiony na działanie chemicznie aktywnego środowiska, trzeba wycofać go z użytku.

Tabela 1

Użycie łańcuchów Crosby klasy 80 przy podwyższonej temperaturze

Temperatura łańcuchu

Tymczasowe zmniejszenie nośności przy podwyższonej temperaturze*

Trwałe zmniejszenie nośności po ostygnięciu**

(F0)

(C0)

Poniżej 400

Poniżej 204

Nie ma

Nie ma

400

204

10%

Nie ma

500

260

15%

Nie ma

600

316

20%

5%

700

371

30%

10%

800

427

40%

15%

900

482

50%

20%

1000

538

60%

25%

Powyżej 1000

Powyżej 538

Wg OSHA 1910.184 łańcuchy nie mogą być używane po działaniu temperatury powyżej 5380C

*Crosby nie poleca użycie łańcuchów ze stopu przy temperaturze powyżej +4270C.
**Gdy łańcuch jest używany przy temperaturze pokojowej po nagrzewaniu do podanych temperatur i ostygnięciu.Tabela 2

Użycie łańcuchów Crosby klasy 100 przy podwyższonej temperaturze

Temperatura łańcuchu

Tymczasowe zmniejszenie nośności przy podwyższonej temperaturze*

Trwałe zmniejszenie nośności po ostygnięciu**

(F0)

(C0)

Poniżej 400

Poniżej +204

Nie ma

Nie ma

400

204

15%

Nie ma

500

260

25%

5%

600

316

30%

15%

700

371

40%

20%

800

427

50%

25%

900

482

60%

30%

1000

538

70%

35%

Powyżej 1000

Powyżej 538

Wg OSHA 1910.184 łańcuchy nie mogą być używane po działaniu temperatury powyżej 5380C

*Crosby nie poleca użycie łańcuchów ze stopu przy temperaturze powyżej +4270C.
**Gdy łańcuch jest używany przy temperaturze pokojowej po nagrzewaniu do podanych temperatur i ostygnięciu.

KONTROLA ŁAŃCUCHÓW
KONTROLA I WYCOFANIE Z UŻYTKU wg ASME B30.0
Dalsze informację w ASME B30.0

Częstość kontroli

 1. Kontrola uszkodzeń powinna być wykonywana przez użytkownika albo wyznaczoną osobę każdego dnia, kiedy zawiesie jest używane.
 2. Zawiesie powinno być wycofane z użytku, jeśli spełnia warunki, podane w ASME B30.9-1.9.4 Removal Criteria, albo jakiś inne warunki, które mogą wywołać zagrożenie. Zawiesie nie może być używane bez akceptacji wykwalifikowanej osoby.
 3. Udokumentowanie nie jest wymagane dla częstych badań.

Okresowe Badania

 1. Kompletne badanie uszkodzeń zawiesia powinno być okresowo wykonane przez wyznaczoną osobę. Każde połączenie i element powinni być badane indywidualnie, przy tym powinni być badane wszystkie powierzchnie łącznie z wewnętrznymi powierzchniami ogniw. Zawiesia powinni być zbadane pod względem spełnienia warunków, podanych w ASME B30.9-1.9.4 Removal Criteria i określenia, czy oni stwarzają zagrożenie.
 2. Częstość Okresowych Badań: okresowe badania powinni być wykonywane co najmniej raz w roku. Częstość okresowych badań powinna ustalać się na podstawie:
  1. Częstości użycia zawiesia.
  2. Warunków użycia.
  3. Warunków środowiskowych.
  4. Doświadczenia, zdobytego w okresie użytkowania zawiesi w podobnych warunkach.

Wskazówki dla określenia częstości badań:

   • Normalne użycie - co roku.
   • Użycie w ciężkich warunkach - co miesiąc lub co kwartał.
   • Użycie w specjalnych warunkach - wg poleceń wykwalifikowanej osoby.

c. Badania powinni być udokumentowane i powinni zawierać informację o stanie zawiesi.

Kryterium wycofania z użytku
Zawiesie łańcuchowe ze stopu powinno być wycofane z użytku, jeżeli są następujące wady:

 1. Brakująca albo nieczytelna identyfikacja zawiesia.
 2. Pęknięcia albo złamania.
 3. Nadmierne zużycie, rysy lub wyżłobienia. Minimalna grubość ogniw łańcuchu jest podana w tabeli 3.
 4. Rozciągnięte ogniwa łańcucha albo elementy.
 5. Zgięcia, skręcenia lub zniekształcenia ogniw łańcucha albo elementów zawiesia.
 6. Widoczne uszkodzenia termiczne.
 7. Nadmierna korozja ogólna lub punktowa.
 8. Brak możliwości swobodnego obracania łańcucha albo elementów zawiesia.
 9. Odpryski po spawaniu.
 10. Dla haków kryteria wycofania z użytku są podane w ASME B30.10.
 11. Inne zastrzeżenia, łącznie z widocznymi uszkodzeniami, które mogą spowodować wątpliwość w możliwości użycia zawiesia.

Naprawa

 1. Zawiesia mogą być naprawiane tylko przez producenta lub wykwalifikowaną osobę.
 2. Naprawione zawiesie powinno być oznakowane wg ASME B30.9, rozdział 9-1.7, dla identyfikacji zakładu, który wykonał naprawę.
 3. Łańcuch i elementy, użyte do naprawy zawiesia powinni odpowiadać ASME B30.9.
 4. Naprawę haków powinna być wykonywana zgodnie z ASME B30.10.
 5. Pęknięte, złamane albo zgięte ogniwa łańcucha i elementy zawiesia, oprócz haków, powinni być wymienione.
 6. Mechanicznie połączone ogniwa łańcucha ze stopu nie mogą być użyte do łączenia odcinków łańcucha w zawiesiu
 7. Modyfikacje lub zmiany zawiesi albo elementów są uważane za naprawy i powinni być wykonywane zgodnie z ASME B30.9.
 8. Wszystkie naprawy powinni odpowiadać wymaganiom do testów wytrzymałości ASME B30.9, rozdział 9-1.6.


Tabela 3

Minimalna dopuszczalna grubość ogniw łańcucha w dowolnym punkcie

Nominalny wymiar łańcucha

Minimalna grubość

(cale)

(mm)

(cale)

(mm)

7/32

6

0,189

4,80

9/32

7

0,239

6,07

5/16

8

0,273

6,93

3/8

10

0,342

8,69

1/2

13

0,443

11,26

5/8

16

0,546

13,87

3/4

20

0,687

17,45

7/8

22

0,750

19,05

1

26

0,887

22,53

1-1/4

32

1,091

27,71

Zgodnie z ASME B30.9
Table 4

Grade 100 (Spectrum 10) Alloy Chain Working Load Limit — 4 to 1 Design

Nominalny wymiar zawiesia

(cale)
(mm)
Jednocięgnowe zawiesia
Dwucięgnowe zawiesia
Trzy- i czterycięgnowe zawiesia

6

3200

5500

4500

3200

8300

6800

4800

1/4 (9/32)

7

4300

7400

6100

4300

11200

9100

6400

5/16

8

5700

9900

8100

5700

14800

12100

8500

3/8

10

8800

15200

12400

8800

22900

18700

13200

1/2

13

15000

26000

21200

15000

39000

31800

22500

5/8

16

22600

39100

32000

22600

58700

47900

33900

3/4

20

35300

61100

49900

35300

91700

74900

52950

7/8

22

42700

74000

60400

42700

110900

90600

64000

1

26

59700

103400

84400

59700

155100

126600

89550

1-1/4

32

90400

156600

127800

90400

234900

191700

135600

*Przy użyciu haków skracających Crosby A-1338 Cradle Grab z kątem w zaciągu większym 1200 DOR zawiesia może nie być zmniejszone.Tabela 5
Dopuszczalne Obciążenie Robocze łańcuchu ze stopu klasy 80 (Spectrum 8®)
Współczynnik bezpieczeństwa 4:1

Nominalny wymiar zawiesia

(cale)
(mm)
Jednocięgnowe zawiesia
Dwucięgnowe zawiesia
Trzy- i czterycięgnowe zawiesia

7/32

6

2500

3600

3000

2500

6500

5300

3750

1/4 (9/32)

7

3500

6100

4900

3500

9100

7400

5200

5/16

8

4500

7800

6400

4500

11700

9500

6800

3/8

10

7100

12300

10000

7100

18400

15100

10600

1/2

13

12000

20800

17000

12000

31200

25500

18000

5/8

16

18100

31300

25600

18100

47000

38400

27100

3/4

20

28300

49000

40000

28300

73500

60000

42400

7/8

22

34200

59200

48400

34200

88900

72500

51300

1

26

47700

82600

67400

47700

123900

101200

71500

1-1/4

32

72300

125200

102200

72300

187800

153400

108400

*Przy użyciu haków skracających Crosby A-1338 Cradle Grab z kątem w zaciągu większym 1200 DOR zawiesia może nie być zmniejszone.

Drukuj
Projekt i realizacja, hosting: Stopklatka.pl
www.sangermetal.com