Sanger Metal

HAKI PŁASKIE CROSBY® BH-313

INFORMACJA UŻYTKOWANIA I OSTRZEGAWCZA

 
BH-313

 

OSTRZEŻENIA
 • Przy podnoszeniu ładunku przestrzegaj właściwych procedur. 
 • Zerwanie się ładunku może spowodować poważny wypadek.
 • Ładunek zawsze powinien być podwieszony na hak i nigdy nie powinien opierać się o zapadkę.
 • Nigdy nie przekraczaj DOR haku.
 • Nigdy nie używaj haków płaskich do podnoszenia ludzi. Patrz OSHA Rule 19216.550(g).
 • Używaj haków zgodnie z instrukcją.

 

WAŻNA INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE.
PRZECZYTAJ I PRZESTRZEGAJ

 • Te haki są przeznaczone tylko do przyspawania do konstrukcji,wyposażenia albo mechanizmu w miejscu, przeznaczonym do tego przez producenta(niektórzy producenci nie akceptują modyfikacji ich wyrobów).
 • Dane o nośności koparek hydraulicznych podane w normie SAE J1097.
 • Wizualne okresowe badania pęknięć, rys, wyżłobień i deformacji, jako część wszechstronnegoudokumentowanego programu badania, powinni być prowadzoneprzez wykwalifikowany personel.
 • Powinni byćwykonywane wizualne lub, jeśli jest to wymagane z użyciem odpowiedniej metodyNDE, okresowe badania spawów.
 • Ponieważ łyżki koparek specjalnie nie są przeznaczone dlastałego użycia z hakami, zalecane jestregularne i bardzo gruntowne badania obszaru spawaniałyżek koparek, by upewnić się, że nie ma uszkodzeń obszaru roboczego.
 • Nigdy nie używaj haku ze zwiększonym otwarciem gardzieli, lub z końcem wygiętym więcej 10stopni od płaszczyzny haka, lub jeśli hak ma jakiekolwiek inne skręcenia lub zgięcia.

Uwaga: zapadka nie będzie działała właściwie na haku zgiętym lub z zużytym końcem.

 • Nigdy nie używaj haku, który ma zużycie większe od podanego na rysunku 1.
 • Haki z pęknięciami, rysami albo wyżłobieniami powinni być wycofane z użytku. Haki z rysami albo wyżłobieniami mogą być naprawione szlifowaniem wzdłuż haku, pod warunkiem że wymiary po naprawie będą w granicach podanych na rysunku 1. Dla oceny pęknięć można skontaktować się z działem inżynierii Crosby.

Rysunek 1

 • Nigdy nie naprawiaj, nie zmieniaj, nie przerabiaj haków przez spawanie, nagrzewanie, przepalanie lub zgięcie.
 • Zawsze upewnij się, że ładunek jest zawieszony na haku. Ładunek może być zawieszony tylko na obszarze, pokazanym na rysunku 2. Nigdy nie zawieszaj ładunku na zapadkę (rysunek 3).

Rysunek 2
Rysunek 3
 • Nigdy nie obciążaj haków bocznymi siłami (rysunek 4), nie obciążaj końca haku (rysunek 5).
Rysunek 4
Rysunek 5

 

 • Użycie zapadek może być wymagane przez regulacje albo kodybezpieczeństwa takie jak OSHA, MSHA, ANSI / ASME B30,ubezpieczenie, i t.d.
 • Zapewniaj właściwi działanie zapadki. Używaj tylko oryginalnych części zamiennychCrosby.
 • Nigdy nie zawieszaj bezpośrednio na haku więcej niż jedno zawiesie. Dlazawieszania dwóch lub więcej zawiesi używaj właściwegowyposażenia.
 • Więcej informacji jest podane w ANSI / ASME B30.10 „Haki”.
 • Wytrzymałość haku zależy od metody spawania. Spawanie powinno być wykonane bardzo dokładnie.

 

Konstrukcja, do której hak jest przyspawany, musi być o odpowiednich wymiarach, strukturze i jakości, by wytrzymać możliwe obciążenia przy pracy. Wymagana grubość materiału konstrukcji dla danego celu zależy od takich zmiennych jak nie oparta długość i wytrzymałość materiału i powinna być określona przez wykwalifikowaną osobę. Minimalna grubość blachy i wymiary spawów w  zależności od DOR haku podane w tabeli niżej:

 

Dopuszczalne Obciążenie
Robocze 
(t)

Minimalna grubość blachy

(mm)

Minimalny wymiar spawu

(mm)

1

5

5

2

6

6

3

8

8

4

8

8

5

10

10

8

13

13

10

13

13

 

 • Ustaw hak tak, żeby obciążenie było przyłożone w płaszczyznie haku i ładunek był oparty nahak we wszystkich pozycjach przy pracy. Zapewnij, żeby hak nie przeszkadzał pracy innychmechanizmów lub był obciążany tzw obciążeniem punktowym.
 • Szpara między bazą haka ioporą nie może być większa 3 mm. W przeciwnym przypadku wyrównaj oporę w miejscu spawania haka.
 • Gdy hak jest spawany do stali węglowej albo niskostopowej (mniej 0,40% węgla), powinni być przestrzegane podane niżej zalecenia. Dla haków, spawanychdo innych gatunków stali, instrukcja spawaniamusi być rozszerzona. Materiałem haku Crosby jest zmodyfikowany AISI 8622.
 • Spawanie ma zostać wykonane przez wykwalifikowanego spawacza, używając instrukcji spawania, zgodnej z American Welding Society (AWS) i / albo American Society of Mechanical Engineers (ASME).
 • Elektrody do spawania powinni być zgodne z AWS A5.4E -312-16. Przestrzegajpoleceń producentów elektrod.
 • Spawane powierzchnie przed spawaniem powinni być nagrzane do temperatury od 1000C do 3800C.
 • Przed spawaniem spawane powierzchnie powinni być czyste i oczyszczone od rdzy, tłuszczu i farby.
 • Minimalna wielkość spawów jest podana w tabeli 1 powyżej. Spawy powinni być wykonane zgodnie z AWS.
 • Spawanie powinno być wykonane dookoła całej opory haku minimum w dwóch warstwach, by zapewnić odpowiedni przetop.
 • Nie przyspieszaj ochłodzenia spawu.
 • Po spawaniu, przed malowaniem, spoiny powinny być dokładnie sprawdzone wizualnie.
 • Nie może być pęknięć, wżerów, włączeń innych materiałów, nacięć lub podtopień. W przypadku wątpliwości sprawdź spoiny odpowiednią metodą NDE, taką jak magnetyczno-proszkowa lub penetrantem.
 • W przypadku wykrycia wad spoiny trzeba wyszlifować i pospawać ponownie zgodnie z instrukcją.
 • Przed użyciem powinna być sprawdzona wytrzymałość urządzenia.

 

Ważne - Instrukcja montażu zapadek S-4313 na haku płaskim BH-313.

 

Krok 1
Krok 2
1. Ustawić hak na powierzchni roboczej, jak pokazano na rysunku.

Dla haków od 1 do 3 ton

2. Ustawić sprężynę jak pokazano na rysunku.
Krok 2A
Krok 3

Dla haków od 4 do 10 ton

2A. Założyć końce sprężyny do otworów i ustawić sprężynę jak pokazano na rysunku.
3. Ustawić zapadkę na sprężynę jak pokazano na rysunku, wcisnąć ją na miejsce.
Krok 4
Krok 5

4. Ustawić otwory na zapadce i na haku w jednej linii.  

Włożyć sworzeń końcem bez rowku do otworów w zapadce, haku i sprężynie.
5. Włożyć kołek do otworu w zapadce i wbić młotkiem tak, żeby kołek połączył zapadkę i sworzeń przez rowek w sworzniu

 

 

 

Drukuj
Projekt i realizacja, hosting: Stopklatka.pl
www.sangermetal.com